Марија Простиженовска
Соработник за информатичко-технички работи

E-mail: marija_prostizenovska@yahoo.com
Телефон:+389 71 294 954

Емилија Гулевски
Комунален редар

E-mail: emilija5gulevski@gmail.com
Телефон: +389 75 361 058

Весна Ристевска
Раководител на одделение за финансиски прашања

E-mail: ristevskav@yahoo.com
Телефон:+389 78 484 317

Клара Тодоровска
Д.И.А. Советник за просторно и урбанистичко планирање, издавање на одобренија за градба, градежно земјиште, комуналии и заштита на животната средина

E-mail: arh.klara@yahoo.com
Телефон: +389 75 235 482

Гордана Л. Стефановска
Советник за проекти и локален економски развој

E-mail: gorloz@hotmail.com
Телефон: +389 75 886 564

Белинда Малаковска
Соработник за јавни дејности

E-mail: belinda_srpcanska@hotmail.com
Телефон:+389 78 484 320

Габриела Стојановска
Советник за нормативно - правни работи

E-mail: gabriela_stojanovska@hotmail.com
Телефон: +389 78 479 206

Николина Марковска
Виш референт - администратор за јавни набавки

E-mail: nikolinamarkovska@hotmail.com
Телефон:+389 78 484 307

Елизабета Талевска
Виш соработник за буџетска контрола

E-mail: elizabetabukalevska@hotmail.com
Телефон:+389 78 484 319

Андријана Ивановска
Советник за човечки ресурси

E-mail: ivanovskaandrijana1@gmail.com
Телефон: +389 78 394 237

Николче Шурбевски
Курир

E-mail: /
Телефон: +389 78 394 196

Благојче Ризовски
Возач II на моторно возило

E-mail: /
Телефон: +389 72 226 520

Сашко Лулевски
Чувар - портир III

E-mail: /
Телефон: +389 75 278 317

Бранкица Кековска
Хигиеничар/ка

E-mail: /
Телефон: +389 75 277 190

Анета Сакурмовска
Хигиеничар/ка

E-mail: anetasak@yahoo.com
Телефон: +389 78 484 315

Close Search Window