Претседател на Советот на Општина Могила
Маргарита Груевска

Политичка партија: ВМРО – ДПМНЕ
E-контакт: gruevskamargarita@gmail.com
Телефон: 075/422-402

Претседател на Советот на Општина Могила
Гоце Кековски
Советник

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
E-mail: goce.kekovski@hotmail.com
Телефон: 071/331-186

Петар Христовски
Советник

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
E-mail: petar-hristovski1@outlook.com
Телефон: 070/244-615

Благојче Крстевски
Советник

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
E-mail: krstevski.blagojce@gmail.com
Телефон: 071/310-427

Дијана Јаневска Букалевска
Советник

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
E-mail: dijanajbukalevska29@gmail.com
Телефон: 075/335-390

Габриела Козаровска
Советник

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
E-mail: gabriela.kozarovska@yahoo.com
Телефон: 076/450-618

Моника Мицевска
Советник

Политичка партија: СДСМ
E-mail: monika.micevska@yahoo.com
Телефон: 072/231-509

Андреа Анѓелевска
Советник

Политичка партија: СДСМ
E-mail: angelevska92@gmail.com
Телефон: 078/394-261

Николче Велјановски
Советник

Политичка партија: СДСМ
E-mail: gile_13@hotmail.com
Телефон: 078/479-230

Борче Бучински
Советник

Политичка партија: НЕЗАВИСЕН КАНДИДАТ
E-mail: borcebucinski@hotmail.com
Телефон: 075/649-060

Златко Шурбевски
Советник

Политичка партија: НЕЗАВИСЕН КАНДИДАТ
E-mail: shurbevskizlatko@gmail.com
Телефон: 078/284-797

Деловник за работа
Службен гласник
Седници на Совет

Седници на совет 13.11.2023 (36-та седница на совет/2)

Sovet Mogila 13/12/2023 19:33

Седници на совет 13.11.2023 (36-та седница на совет/1)

Sovet Mogila 13/12/2023 19:26

Седници на совет 31.07.2023 (31-ва седница на совет/2)

Sovet Mogila 22/09/2023 14:48

Close Search Window