Седници на Совет|

програма за уредување на градежно земјиште 2019

Програма за улично осветление 2019

програма за спорт и култура

Програма за социјална заштита за 2019 . (1)

програма за работа на Советот

Програма за располагање со градежно земјиште -Могила

Програма за ЛЕР 2019 (1)

Програма за комунални дејности 2019

Програма за канализација 2019

програма за изработка на урбанистички планови

Програма за изградба и реконструкција на улици и патишта 2019

Програма за животна средина 2019MOGILA

програма за волонтери и практиканти

Програма за Водовод 2019 (1)

програма за бездомни кучиња

план на програми за развој

годишна програма на Совет на млади

годишна програма за отпад

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА-1

Close Search Window