СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ЈАВЕН УВИД НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПО ЧЛЕН 58(6) ОД ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРСМ БР. 32/20) ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ-(ФОТОНАПОНСКИ ПАНЕЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА КОИ СЕ ГРАДАТ НА ЗЕМЈИШТЕ) НА КП 226/4, КО МОГИЛА ВОН ГРАДЕЖЕН РЕОН

|

... Прочитај повеќе СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ЈАВЕН УВИД НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПО ЧЛЕН 58(6) ОД ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРСМ БР. 32/20) ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ-(ФОТОНАПОНСКИ ПАНЕЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА КОИ СЕ ГРАДАТ НА ЗЕМЈИШТЕ) НА КП 226/4, КО МОГИЛА ВОН ГРАДЕЖЕН РЕОН

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за инфраструктура за: изградба на Е1 – Нов 10(20) kV кабелски вод на КП бр. 167, КП бр. 760 (КО Трап), КП бр. 687, КП бр. 689, КП бр. 703 (КО Будаково) – Општина Moгила

|

... Прочитај повеќе УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за инфраструктура за: изградба на Е1 – Нов 10(20) kV кабелски вод на КП бр. 167, КП бр. 760 (КО Трап), КП бр. 687, КП бр. 689, КП бр. 703 (КО Будаково) – Општина Moгила

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на К.П.бр.417 и К.П.бр.418, К.О.Подино, м.в.„Врба“, Општина Могила

|

... Прочитај повеќе Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на К.П.бр.417 и К.П.бр.418, К.О.Подино, м.в.„Врба“, Општина Могила

Ажурирана подлога за УП Трап и Будаково

|

... Прочитај повеќе Ажурирана подлога за УП Трап и Будаково

Проектна програма за УПВОУП за 10(20) Кабелсни вод низ Дедебалци Општина Могила и Решение за одобрување ПП 10-51

|

... Прочитај повеќе Проектна програма за УПВОУП за 10(20) Кабелсни вод низ Дедебалци Општина Могила и Решение за одобрување ПП 10-51

Соопштение за организирање на јавен увид на планската документација

|

... Прочитај повеќе Соопштение за организирање на јавен увид на планската документација

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПО ЧЛЕН 58 СТАВ (6) ОД ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР. 32/20) ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ – (ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА КОИ СЕ ГРАДАТ НА ЗЕМЈИШТЕ) НА КП 226/4, КО МОГИЛА ВОН ГРАДЕЖЕН РЕОН

|

... Прочитај повеќе УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПО ЧЛЕН 58 СТАВ (6) ОД ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР. 32/20) ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ – (ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА КОИ СЕ ГРАДАТ НА ЗЕМЈИШТЕ) НА КП 226/4, КО МОГИЛА ВОН ГРАДЕЖЕН РЕОН

Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за изградба на Нов 10(20) kV кабелски вод на делови од КП бр. 1764, КП бр. 1770, КП бр. 17561, КП бр. 664

|

... Прочитај повеќе Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за изградба на Нов 10(20) kV кабелски вод на делови од КП бр. 1764, КП бр. 1770, КП бр. 17561, КП бр. 664

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план по член 58 став (6) од законот за урбанистичко планирање (службен весник на рсм бр. 32/20) за уредување на земјиште со намена е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани – (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на кп 226/3, ко могила вон градежен реон.

|

... Прочитај повеќе Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план по член 58 став (6) од законот за урбанистичко планирање (службен весник на рсм бр. 32/20) за уредување на земјиште со намена е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани – (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на кп 226/3, ко могила вон градежен реон.

Урбанистички проект за парцелирано земјиште

|

... Прочитај повеќе Урбанистички проект за парцелирано земјиште

Close Search Window