Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за урбанистички план вон населено место за изградба на Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани, на К.П. бр.695, К.П. бр.696, К.П. бр.697, К.П. бр.698, во м.в. ”Ложиште”, К.О. Вашарејца-Општина Могила

|

... Прочитај повеќе Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за урбанистички план вон населено место за изградба на Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани, на К.П. бр.695, К.П. бр.696, К.П. бр.697, К.П. бр.698, во м.в. ”Ложиште”, К.О. Вашарејца-Општина Могила

Формулар за определување на потребите за неспроведување стратегиска оцена

|

... Прочитај повеќе Формулар за определување на потребите за неспроведување стратегиска оцена

Одлука за донесување конечен урбанистички план за село Будаково

|

... Прочитај повеќе Одлука за донесување конечен урбанистички план за село Будаково

Одлука за донесување конечен урбанистички план за село Трап

|

... Прочитај повеќе Одлука за донесување конечен урбанистички план за село Трап

Одлука за донесување конечен урбанистички план за село Добрушево

|

... Прочитај повеќе Одлука за донесување конечен урбанистички план за село Добрушево

Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за изградба на Нов 10(20) kV кабелски вод на делови од КП бр. 1764, КП бр. 1770, КП бр. 17561, КП бр. 664

|

... Прочитај повеќе Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за изградба на Нов 10(20) kV кабелски вод на делови од КП бр. 1764, КП бр. 1770, КП бр. 17561, КП бр. 664

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план по член 58 став (6) од законот за урбанистичко планирање (службен весник на рсм бр. 32/20) за уредување на земјиште со намена е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани – (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на кп 226/3, ко могила вон градежен реон.

|

... Прочитај повеќе Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план по член 58 став (6) од законот за урбанистичко планирање (службен весник на рсм бр. 32/20) за уредување на земјиште со намена е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани – (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на кп 226/3, ко могила вон градежен реон.

Урбанистички проект за парцелирано земјиште

|

... Прочитај повеќе Урбанистички проект за парцелирано земјиште

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 417 и КП 418 КО Подино, м.в. „Врба“, Општина Могила

|

... Прочитај повеќе Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 417 и КП 418 КО Подино, м.в. „Врба“, Општина Могила

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за постапка на изработување и одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за уредување на земјиште со намена Е1.8 : Нов 10(20) kV кабелски вод низ делови од КП бр.5297, КП бр.5298/3, КП бр.5312, КП бр.5314, КП бр. 5315, КП бр.5331/3, КП бр.723, КП бр.726, КП бр.728/1 и КП бр. 728/2 (КО Могила – вон град) – Општина Могила,

|

... Прочитај повеќе ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за постапка на изработување и одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за уредување на земјиште со намена Е1.8 : Нов 10(20) kV кабелски вод низ делови од КП бр.5297, КП бр.5298/3, КП бр.5312, КП бр.5314, КП бр. 5315, КП бр.5331/3, КП бр.723, КП бр.726, КП бр.728/1 и КП бр. 728/2 (КО Могила – вон град) – Општина Могила,

Close Search Window