|

  • Version
  • Преземи
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 2
  • Create Date 17/05/2024
  • Last Updated 17/05/2024

ДАНОЧНА ПРИЈАВА

За преносот на правото на сопственост се поднесува даночна пријава во рок од 15 дена од денот на склучениот договор.Образец на даночна пријава се пополнува и поднесува на приемен шалтер со уплатени административни такси  во износ од 300 денари од подносителот на пријавата  на сметка: 840-147-03182 и приходна шифра 722-315 ,програма 00. Даночна основа претставува пазарната вредност на  недвижниот имот утврдена од овластен проценител според Методологија за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот пропишана од Владата на Република Македонија.Стапката на данокот на промет изнесува 4 %.


ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАНОК НА ПРОМЕТ

СПИСОК НА ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

– Даночна пријава за утврдување данок на промет,

– Договор за купопродажба (најмалку во 5 оригинал примероци),

– Договор за физичка делба (најмалку во 5 оригинал примероци),

– Договор за размена (најмалку во 5 оригинал примероци),

– Судска пресуда – најмалку 3 примероци или 1+2 копии заверени на нотар,

– Имотен лист од Агенција за катастар на недвижности (оригинален и не постар од 6 месеци),

– Согласност за користење на лични податоци,

– Уверение за платени даноци со уплатена административна такса од по 100,00 денари за секоја странка,

– Уплатница на име –Административни такси за списи и дејствија на уплатна сметка 840-147-03182, приходна шифра 722315, програма 00, во износ од 300,00 ден,

– Скица од катастар доколку постои.

По поднесување на потребната документација, проценител од Општината излегува на лице место, и врши проценка по Методологија за утврдување на пазарна вредност на недвижниот имот донесена од Министерство за Финансии ( Сл.Весник на РМ бр. 54/2012 и 17/2013).


ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕСМЕТАН ДАНОК НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА:

 

На Налог ПП-50 се врши уплата на следната жиро сметка:

Назив на примач: Трезорска сметка

Бр.на жиро с-ката:100000000063095

Депонент: Народна банка

Уплатна с-ка:840-147-02400

Приходна шифра:713311

Програма:00

Цел на доказната: ДАНОК НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ.


FileAction
Уплатници за данок на прометПреземи
Пријава за данок на прометПреземи

Преземи
Close Search Window