|

  • Version
  • Преземи 3
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 2
  • Create Date 17/05/2024
  • Last Updated 17/05/2024

ДАНОЧНА ПРИЈАВА

За наследениот или подарениот имот се поднесува даночна пријава во рок од 15 дена од денот на наследениот или подарениот имот.Образец на даночна пријава се пополнува и поднесува на приемен шалтер со уплатени административни такси  во износ од 300,00 денари за еден наследник/примател на подарокот, а доколку се повеќе наследници/приматели на имотот, се уплаќа по 250,00 денари административни такси за секој нареден наследник/примател на подарокот и тоа на  сметка: 840-147-02533 и приходна шифра 713-211 програма 00. Даночна основа претставува пазарната вредност на недвижниот имот утврдена од овластен проценител според методологија за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот пропишана од Владата на Република Македонија.

ДАНОЧНИ СТАПКИ

-прв наследен ред –ослободен

-втор наследен ред – изнесува 2%

-трет наследен ред и останати –изнесува 4%.

ПРОЦЕДУРА : ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК

СПИСОК НА ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

– Даночна пријава за утврдување на наследство и подарок,

-Договор за подарок ( меѓу странките) или наследно решение, најмалку 5 примероци оригинали,

– Судска пресуда – (три примерока) или 2 копии заверени на нотар,

– Поседовен лист или имотен лист од Државен геодетски катастер (оригинален и не постар од 6 месеци),

– Извод од матична книга на родени/умрени/венчани ( оригинал и фотокопија),

– Фотокопија од лични карти за секој учесник,

– Согласност за користење на лични податоци,

– Уверение за платени даноци со уплатена административна такса од по 100,00 денари за секоја    странка ,

– Уплатница на име – Административни такси за списи и дејствија на уплатна сметка 840-147-03182, приходна шифра 722315, програма 00, во износ од 300,00 ден,

– скица од катастар доколку постои.

По поднесување на потребната документација, проценител од Општината излегува на лице место, и врши проценка по Методологија за утврдување на пазарна вредност на недвижниот имот донесена од Министерство за финансии (Сл.Весник на РМ бр. 54/2012 и 17/2013).

ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕСМЕТАН ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК

На Налог ПП-50 се врши уплата на следната жиро сметка:

Назив на примач: Трезорска сметка, буџет на Општина Могила

Бр.на жиро с-ката:100000000063095

Депонент: Народна банка

Уплатна с-ка:840-147-02533

Приходна шифра:713211

Програма:00

Цел на дознаката: ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК.


FileAction
Пријава за данок на наследство и подарокПреземи
Уплатници за данок на наследство и подарокПреземи

Преземи
Close Search Window