Програми на Општина Могила за 2019 година

Седници на Совет, Совет на Општината|

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА-1 годишна... Прочитај повеќе Програми на Општина Могила за 2019 година

21 Седница на Совет на Општина Могила

Седници на Совет|

решение за свикување на седница... Прочитај повеќе 21 Седница на Совет на Општина Могила

19-та Седница на Советот на Општина Могила

Седници на Совет|

19-та седница на Совет... Прочитај повеќе 19-та Седница на Советот на Општина Могила

20-Седница на Советот на Општина Могила

Седници на Совет|

20-та седница на Совет... Прочитај повеќе 20-Седница на Советот на Општина Могила

Седница на Совет на Општина Могила бр.18/2018

Седници на Совет|

решение за свикување на седница... Прочитај повеќе Седница на Совет на Општина Могила бр.18/2018

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПО ЧЛЕН 58 СТАВ (6) ОД ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР. 32/20) ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 2696/2, КП 2696/3, КП 2697/1 и КП 2703 КО ДОЛНО СРПЦИ И ДЕЛ ОД КП 1010 КО ВАШАРЕЈЦА – ОПШТИНА МОГИЛА

Актуелни вести|

... Прочитај повеќе УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПО ЧЛЕН 58 СТАВ (6) ОД ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР. 32/20) ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 2696/2, КП 2696/3, КП 2697/1 и КП 2703 КО ДОЛНО СРПЦИ И ДЕЛ ОД КП 1010 КО ВАШАРЕЈЦА – ОПШТИНА МОГИЛА

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е 1.8: Нов 10 (20) kV кабелски вод ни делови на КП бр. 5297, КП бр. 5298/3, КП бр. 5312, КП бр. 5314, КП бр. 5315, КП бр. 5331/3, КП бр. 723, КП бр. 726, КП бр. 728/1, КП бр. 728/2 (КО Могила – вон град) – Општина Могила.

Актуелни вести|

... Прочитај повеќе Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е 1.8: Нов 10 (20) kV кабелски вод ни делови на КП бр. 5297, КП бр. 5298/3, КП бр. 5312, КП бр. 5314, КП бр. 5315, КП бр. 5331/3, КП бр. 723, КП бр. 726, КП бр. 728/1, КП бр. 728/2 (КО Могила – вон град) – Општина Могила.

Close Search Window